Algemene Voorwaarden Chez Renée

In deze voorwaarden wordt onder ‘Chez Renée’ verstaan:

Chez Renée
Veehalstraat 4
2316LD, te Leiden
06 42 28 55 82

KVK: 82173230
BTW-id: NL003650539B92
HACCP certificaatnummer: HACCP/13592

Onder ‘klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen en aanbiedingen
 3. Overeenkomst
 4. Levering
 5. Afhalen
 6. Betaling
 7. Annulering
 8. Allergieën en voedselveiligheid
 9. Aansprakelijkheid
 10. Overmacht
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chez Renée.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Chez Renée te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen door en prijzen van Chez Renée zijn vrijblijvend. Chez Renée accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

2.2 Chez Renée behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Alle geldende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt te allen tijde tezamen met bestelde producten de officiële factuur.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Chez Renée. Chez Renée is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chez Renée dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.2 Indien de klant aan Chez Renée schriftelijk opgave doet van een adres, is Chez Renée gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden.

3.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Chez Renée, dan wel tussen Chez Renée en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Chez Renée, is Chez Renée niet aansprakelijk.

3.4 Door een bestelling te plaatsen via internet, per e-mail of mondeling, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Chez Renée.

Artikel 4. Levering

4.1 Chez Renée zal steeds streven naar snelle levering van de bestelde producten. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor de door Chez Renée ingeschakelde derden ten behoeve van levering.

4.3 Levering aan consumenten geschiedt nadat de betaling van de bestelling is verwerkt tenzij anders overeengekomen.

4.4 Het risico van het geleverde gaat van Chez Renée over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichting jegens Chez Renée heeft voldaan.

4.5 Chez Renée is niet aansprakelijk voor beschadiging aan bestellingen wegens overmacht of ongelukken. Het laten leveren van producten is altijd op eigen risico.

Artikel 5. Afhalen

5.1 Het ophalen van bestellingen kan uitsluitend op afspraak.

5.2 Indien een bestelling niet wordt opgehaald, wordt de bestelling maximaal twee dagen bewaard en dient er een nieuwe afhaalafspraak gemaakt te worden.

5.3 Indien de bestelling na twee dagen na de oorspronkelijk overeengekomen afhaaldatum nog niet is afgehaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klant kan geen aanspraak maken op terugbetaling.

5.4 Het risico van het afgehaalde gaat van Chez Renée over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichting jegens Chez Renée heeft voldaan.

Artikel 6. Betaling

6.1 Een bestelling bij Chez Renée is pas definitief nadat de betaling voldaan is.

6.2 Een aanbetaling van 50% van het totale eindbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

6.3 De overige 50% van het totale eindbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor leveringsdatum betaald te worden. Mocht de klant hier niet aan voldoen, heeft Chez Renée het recht de bestelling te annuleren.

6.4 Bij bestellingen welke binnen 14 dagen wordt geleverd of afgehaald, dient het gehele bedrag in één keer betaald te worden.

6.5 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Chez Renée, daartoe aan te wijzen bankrekeningnummer.

6.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Chez Renée nog geen (volledige) betaling wordt ontvangen, verkeert de klant in verzuim en is de klant vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand tot aan de dag der algemene voldoening. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

6.7 Alle door Chez Renée gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakte in verband met de late betalingen, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag.

6.8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Annulering

7.1 Het annuleren van een bestelling kan kosteloos tot 14 dagen voor afgesproken leveringsdatum.

7.2 Bij annulering van een bestelling binnen 14 dagen voorafgaand aan de afgesproken leveringsdatum, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

7.3 Bestellingen die worden gedaan en binnen 14 dagen wordt geleverd of afgehaald, kunnen niet worden geannuleerd

7.4 Het herroeping recht is vanwege de aard van dit product (een vers product met een beperkte houdbaarheid) uitgesloten. Bestellingen kunnen derhalve niet worden geretourneerd of geruild.

7.5 Chez Renée is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, overmacht of privéomstandigheden een bestelling te annuleren. In dat geval wordt er in overleg naar een andere bakdatum gezocht of wordt de betaling binnen één week terug gestort.

Artikel 8. Allergieën en voedselveiligheid

8.1 Alle ingrediënten van een bestelling staan op de website www.chezrenee.nl vermeld. Bestellingen kunnen in overleg worden ontdaan van allergenen. Chez Renée is geenszins aansprakelijk voor schade ten gevolge van een allergische reactie.

8.2 Chez Renée werkt te alle tijden volgens de richtlijnen van HACCP en NWVA.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Chez Renée daarvan direct, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chez Renée de keuze de desbetreffende producten terug te nemen en te vervangen door nieuwe vergelijkbare producten dan wel de factuurwaarde aan de klant te restitueren.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chez Renée in geval van overmacht of ongelukken het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Chez Renée gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chez Renée kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.